Thể lệ tham dự: 2012

I. Quy định chung:

II. Điều khoản miễn trách nhiệm

 1. 1. Điều khoản miễn trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bồi thường
  • Tất cả các thí sinh tham gia phải đảm bảo rằng hình thức và nội dung của tác phẩm không được sử dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (định nghĩa sau đây) với bất kỳ tác phẩm nào khác. ""Quyền sở hữu trí tuệ"" là tất cả tài sản trí tuệ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền tác giả tại thời điểm hiện tại và tương lai liên quan đến thiết kế, cách trình bày, nhãn hiệu hàng hóa, bí mật kinh doanh, bí quyết, bí mật thông tin, bằng sáng chế, phát minh và sự phát hiện và tất cả các tài sản trí tuệ khác theo quy định trong Điều 2 của Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 1967.
  • Visa không chịu trách nhiệm hoặc ràng buộc đối với bất kỳ sự vi phạm bị cáo buộc phát sinh hoặc liên quan đến một bài thi bất kỳ nào.
  • Người tham dự có trách nhiệm bảo vệ và giữ Visa cùng các nhân viên, luật sư, người kế thừa và được chuyển nhượng không liên quan đến bất kỳ các khoản mất mát hoặc chi phí phát sinh bao gồm cả chi phí luật sư phù hợp và chi phí phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục hành chính, hoặc phát sinh trực tiếp từ bất kỳ vi phạm hoặc bị cáo buộc xâm phạm Quyền Sở hữu Trí tuệ trong các hình thức hay nội dung của bài dự thi bất kỳ.
  • Một khi đăng ký tham dự cuộc thi, người tham gia không được thu hồi mà không có sự chấp thuận trước của Visa vì việc tham gia dự thi đồng nghĩa với việc tất cả các thông tin và quyền (bao gồm cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ) đã được trao cho Visa.
 2. 2. Khuyến nghị về việc bảo vệ thông tin cá nhân của VISA khi chúng tôi thu thập thông tin chi tiết của những người tham gia cuộc thi
  • Bằng việc gửi những thông tin chi tiết cá nhân của mình, mỗi người tham gia đồng ý và tự nguyện để Visa giữ lại và sử dụng những thông tin chi tiết cá nhân cho mục đích xác minh danh tính của những người tham gia, liên hệ với những người thắng cuộc, và/hoặc giữ lại hoặc sử dụng các thông tin đó để tiếp thị trong tương lai hay cho các mục đích quảng cáo.
  • Visa cũng có thể chuyển tiếp hoặc cung cấp thông tin chi tiết của các cá nhân này cho các đại lý hoặc các nhà cung cấp của công ty để thực hiện các mục đích trên. Thông tin chi tiết của các cá nhân cũng có thể được nộp cho các cơ quan liên quan nếu cần thiết, và tên của người chiến thắng có thể được công bố bởi Visa trong bất kỳ diễn đàn và các phương tiện truyền thông thích hợp nếu như Visa thấy phù hợp. Người chiến thắng cũng đồng ý việc chụp ảnh công khai và chú thích cho mục đích tiếp thị của Visa.
 3. 3. Điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý
  • Theo mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật, VISA không có trách nhiệm liên quan hoặc phải bồi thường cho tất cả hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn cho những tổn thất gián tiếp hay hậu quả trực tiếp) hoặc thương tích cá nhân liên quan khi tham gia cuộc thi hoặc sử dụng các giải thưởng được đưa ra của cuộc thi.
  • Visa có quyền sửa đổi, rút lại cuộc thi, các điều khoản và điều kiện, và giải thưởng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và nếu xảy ra công ty không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.
  • Nếu vì bất cứ lý do gì cuộc thi này không thể thực hiện theo kế hoạch vì lý do bao gồm (nhưng không giới hạn) nhiễm virus máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, hỏng hóc kỹ thuật, vi phạm pháp luật, hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của Visa, hoặc ảnh hưởng đến an ninh hành chính, sự công bằng, thống nhất hoặc điều lệ thích hợp của chương trình này, Visa có quyền tuỳ ý hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng cuộc thi mà không cần thông báo, và cũng có thể loại bất cứ cá nhân có hành vi gian lận trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

©2000-2019 Visa. Toàn bộ quyền được bảo hộ.